ផលិតផល & សេវាកម្ម ប្រកបដោយភាពឥតខ្ជោះ

ផ្តល់ជូនអ្នកនូវតម្លៃ គុណភាព ដ៏ល្អបំផុតកាន់តែច្រើនសម្រាប់អ្នកវិនិយោគប្រកបដោយទំនុកចិត្តជូនលោកអ្នក

two-traders-brokers-stock-exchange-market-investors-discussing-crypto-trading-.jpg

“It’s far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price.”

~ Warren Buffett

ជាក្រុមហ៊ុនដែលផ្តល់ទំនុកចិត្តខ្ពស់ជូនដល់អតិថិជន

៤ ជំហ៊ាន ផ្តល់ទំនុកចិត្តជូនលោកអ្នក នឹងមានភាពងាយស្រួល

Y.A.I Trading Co.,Ltd is registered in Cambodia with its registered office at Exchange Square, 14th Floor, Street 106, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia. Derivative Broker License No. 033

Phone: +855 99 777 495 | Email: [email protected]

CFDs are complex financial instruments traded on margin. Trading CFDs carries a high level of risk and may not be suitable for all investors. Please ensure that you understand the risks involved as you may lose all your invested capital. Past performance of CFDs is not a reliable indicator of future performance. Most CFDs have no set maturity date and a CFD position matures on the date an open position is closed. Please read our ‘Risk Disclosure Notice’. When trading CFDs with YAI, you are merely trading on the outcome of a financial instrument and therefore do not take delivery of any underlying instrument, nor are you entitled to any dividends payable or any other benefits related to the same.

Copyright © 2022 yaitrading.com.kh. All rights reserved